Ir ao contido principal

Sexenios de investigación

Guía de axuda ao PDI para concorrer á convocatoria de sexenios de investigación da CNEAI-ANECA

Por onde empezar?

Para comezar, é preciso ter en conta as distintas ferramentas que a USC pon a disposición do seu persoal investigador.

 1. Portal da Investigación: contén a produción científica dos investigadores/as da Universidade, así como os indicios de calidade.
 2. Minerva: repositorio institucional que recolle, difunde e preserva os documentos derivados, entre outros, da actividade científica dos membros da comunidade universitaria.
É moi importante non confundir estas dúas ferramentas: o Portal reúne nun único punto toda a información sobre a produción científica xerada polo persoal investigador da USC, incluídas as súas métricas de visibilidade e impacto, mentres que Minerva proporciona acceso ao texto completo dos traballos, mediante ligazóns permanentes.

Tal como adiantamos no apartado anterior desta guía, a presente convocatoria de sexenios require do depósito dos resultados da investigación que se sometan a avaliación en repositorios institucionais, temáticos ou xeneralistas de acceso aberto, incluíndo un identificador persistente, polo que o depósito en Minerva -que proporciona identificadores Handle- cumpriría este requisito. 

Así mesmo, é importante respectar en todos os casos a xestión de dereitos de autoría amparada polo marco legal vixente no momento da publicación.

 

GUÍAS DA BUSC

O Portal da Investigación da USC

O Portal da Investigación recolle a produción científica da Universidade de Santiago de Compostela, dando visibilidade á súa actividade investigadora a través dos resultados e da análise do seu impacto.

Ofrece indicadores bibliométricos globais da institución, dos grupos de investigación, departamentos e tamén a nivel de investigador e de publicación. Isto convírteo nunha ferramenta de gran utilidade para o persoal investigador á hora de localizar e seleccionar as achegas que desexe someter á avaliación para acadar o sexenio.

Páxina de inicio do Portal de Investigación da USC

 

Accedendo ao seu perfil, pode ver os indicadores de toda a súa produción científica:

Acceso aos indicadores nun perfil de autor do Portal de Investigación da USC

 

 

Tamén pode consultar os indicadores que recolle o Portal da Investigación de cada un dos documentos:

Relación de indicadores que mostra o Portal para cada documento

 

Desde Informes pode facer unha descarga de toda a súa produción, ou ben de parte dela:

 

Na descarga deberá seleccionar Datos bibliográficos + Indicadores e o formato de descarga desexado:

 

Unha vez finalizada a descarga xérase un ficheiro no que o investigador pode filtrar os documentos que lle interesen para seleccionar as achegas:

Indicadores descargables desde o Portal da Investigación da USC

 

Ademáis de editar información do seu perfil, solicitar á biblioteca que inclúa novas publicacións da súa autoría, textos completos ou datos de investigación, o autor/a pode realizar distintos tipos de descargas desde o seu perfil.

 • Descarga das súas publicacións e de indicadores en distintos formatos.
 • Descarga, por parte da persoa responsable dun grupo de investigación, da produción do grupo. Están dispoñibles dúas descargas diferentes: documentos e documentos máis indicadores.
 • Descarga do seu Impacto Normalizado.
 • Descarga do seu CVN.

Ver QUE PODE DESCARGAR O INVESTIGADOR/A?

O repositorio da USC: Minerva

Minerva alberga toda clase de materiais dixitais a texto completo:

 • artigos científicos (versións preprint, postprint e publicada),
 • achegas a congresos,
 • materiais docentes,
 • revistas e monografías editadas pola USC,
 • teses de doutoramento,
 • traballos académicos,
 • documentos institucionais e científicos
 • e fondos históricos impresos ou manuscritos.

O persoal docente e investigador da USC pode depositar a súa produción científica en Minerva de forma autónoma a través do autoarquivo, ou ben mediante o aquivo delegado, en caso de ter dificultades técnicas (deberá contactar coa biblioteca do seu centro).

Antes de comenzar co depósito dos traballos, é necesario comprobar:

 • Que o documento non se atopa xa no repositorio: debe facerse unha busca en Minerva para verificar isto.
 • A política editorial con respecto ao autoarquivo nun repositorio para os traballos publicados previamente nunha revista ou monografía: confirmar que versión do documento se autoriza ou se existe algún período de embargo. Para isto, pódense consultar as bases de datos Sherpa/Romeo (revistas internacionais) ou Dulcinea (revistas españolas), que recollen información dos principais editores sobre estes permisos, ou na sección Rights & Permissions da páxina web da revista/editor. De non atopar información aquí, débese solicitar autorización á editorial para depositar en Minerva, mencionar expresamente fins e usos e expoñer tamén que se fará baixo unha licenza CC.

A biblioteca ofrece un modelo de solicitude destes permisos para as obras de autoría compartida e aquelas cuxos dereitos foron cedidos a unha editorial (acceso ao pé deste apartado).

Para o caso dos libros e capítulos de libros cuxos autores non son propietarios dos dereitos e trala consulta expresa á editorial, en caso de negativa, existen dúas situacións posibles:

 1. Para o caso das versións dixitais dos traballos (sexa a copia publicada ou a versión aceptada), pódese incorporar a Minerva a descrición e restrinxir a consulta dos ficheiros asociados. No campo "Dereitos de acceso", haberá que escoller a opción Restricted access e ademais introducir no campo "Data de embargo" o valor 9999-01-01. Este tipo de acceso permitirá diferenciar esta situación dos embargos temporais impostos polos editores (opción Embargoed access).
 2. No caso de que o traballo só exista en papel, recoméndase que o autor remita o ficheiro escaneado ao correspondente comité de avaliación, de forma que se facilite o traballo de revisión, tal como se indica no punto 5 da Resolución de 19 de decembro.

O PDF editorial poderá depositarse sen impedimento algún no caso de artigos en revistas de acceso aberto, en publicacións con licenza Creative Commons ou cando o autor pagou para publicar en aberto.

Ver Recomendacións REBIUN: Sexenios e repositorios institucionais.

 

MÉTRICAS DE USO DAS ACHEGAS EN MINERVA

Minerva permite a consulta de datos sobre visitas e descargas dos documentos. Débese acceder ao rexistro de cada traballo e premer no botón "Ver Estatísticas de uso", situado na columna da dereita da pantalla.

Ofrécense as visualizacións a nivel rexistro, a nivel ficheiro e desagregación por países.

Estatíticas de Minerva

 

MODELOS DE SOLICITUDE DE PERMISOS AOS PROPIETARIOS DE DEREITOS DE AUTOR