Skip to Main Content

Sexenios de investigación

Guía de axuda ao PDI para concorrer á convocatoria de sexenios de investigación da CNEAI-ANECA

Campo 9. Dereito e Xurisprudencia

1. Sobre as achegas:

 • Nas achegas ordinarias valoraranse preferentemente os libros e capítulos de libros e os artigos científicos.
 • Neste campo aceptarase un máximo dunha achega extraordinaria.
 • Só en casos de excepcional relevancia e impacto, debidamente xustificados, poderán valorarse traducións, recompilacións lexislativas anotadas ou ditames e propostas lexislativas. 

2. Valoración das achegas:

 • CON CARÁCTER XERAL: valoraranse aquelas achegas:
  • que desenvolvan novas perspectivas do pensamento xurídico;
  • as que supoñan investigacións orixinais sobre a evolución histórica, social ou cultural das normas;
  • os estudos e traballos de política xurídica e aqueles que introduzan propostas relevantes de perfeccionamento das normas en relación co Dereito interno ou internacional;
  • os que acheguen coñecementos e instrumentos conceptuais e analíticos para mellorar a eficacia das normas xurídicas e o cumprimento dos seus obxectivos, así como as análises que ofrezan solucións a problemas de interpretación, lagoas e contradicións do ordenamento xurídico español ou internacional;
  • as análises de xurisprudencia que se baseen en decisións xurisprudenciais sobre un tema ou temas conexos, que teñan por obxecto esclarecer os criterios de actuación dos tribunais e a súa evolución, así como os comentarios propositivos sobre sentenzas especialmente relevantes para o entendemento e posterior aplicación do Dereito;
  • e as obras xerais que se recoñezan como de referencia contrastada dentro da disciplina ou supoñan un progreso na organización dun campo temático pouco estruturado.
 • LIBROS E CAPÍTULOS DE LIBROS: valorarase:
  • o prestixio da editorial
  • o prestixio das/os editoras/es
  • a colección en que se publica a obra
  • se a colección ou o libro obtivo algún selo de calidade outorgado por unha institución de recoñecido prestixio e as recensións recibidas nas revistas científicas especializadas
 • ARTIGOS: valoraranse preferentemente aquelas achegas publicadas en revistas de calidade contrastada ou indexadas en bases de datos bibliográficas de recoñecido prestixio ou naquelas que recibisen un selo ou recoñecemento de calidade por un organismo independente, así como en plataformas de publicación de resultados de investigación como Open Research Europe.

3. Mínimos orientadores para a valoración positiva:

Poderase alcanzar unha avaliación positiva nas áreas de Dereito presentando cinco achegas que cumpran o descrito nos apartados anteriores.

4. Baremo específico Campo 9, elaborado polo Comité AsesorAs dúbidas sobre estes criterios deberán ser remitidas á presidencia do propio Comité. Presidenta: Ana Díaz Martínez. Catedrática de Derecho Civil. Universidade de Santiago de Compostela.(ana.diaz@usc.es)