Ir ao contido principal

Sexenios de investigación

Guía de axuda ao PDI para concorrer á convocatoria de sexenios de investigación da CNEAI-ANECA

Campo 1. Matemáticas e Física

1. Sobre as achegas:

 • Valoraranse preferentemente os artigos científicos e as patentes
 • Aceptaranse un máximo de 2 achegas extraordinarias.

2. Valoración das achegas:

 • ARTIGOS: valoraranse preferentemente as achegas publicadas en revistas de calidade contrastada ou indexadas en bases de datos bibliográficas de prestixio, así como en plataformas de publicación de resultados de investigación como Open Research Europe. 
 • PATENTES: criterios a valorar:
  • se están en explotación, demostrada mediante contrato de compraventa ou contrato de licenza. 
  • se non están en explotación, se a concesión se levou a cabo cun exame previo (tipo B2)
  • a extensión da protección da patente (nacional, europea ou internacional), valorándose máis a máis extensa.

3. Mínimos orientativos para a valoración positiva:

 • FÍSICA

Poderase alcanzar unha avaliación positiva presentando preferentemente cinco achegas que sexan artigos con alta relevancia e impacto, publicados en revistas ou plataformas como as citadas. Será obrigado que, cando menos, catro das achegas ostenten relevancia e impacto alto.  

 • MATEMÁTICAS

Poderase alcanzar unha avaliación positiva achegando cinco contribucións conformadas por artigos publicados en revistas de calidade contrastada ou indexadas en bases de datos bibliográficas de recoñecido prestixio. Cando menos, tres daquelas achegas demostrarán ter unha relevancia e impacto alto.

4. Baremo específico Campo 1, elaborado polo Comité Asesor. As dúbidas sobre estes criterios deberán ser remitidas á presidencia do propio Comité. Presidente: José Enrique García Ramos. Catedrático de Física Aplicada. Universidad de Huelva. (enrique.ramos@dfaie.uhu.es)