Ir ao contido principal

Sexenios de investigación

Guía de axuda ao PDI para concorrer á convocatoria de sexenios de investigación da CNEAI-ANECA

Depósito en repositorios dixitais en acceso aberto

Valorarase:

  • a difusión das achegas en acceso aberto e sen restricións a través de repositorios institucionais, temáticos ou xeneralistas.
  • a publicación en revistas e plataformas de acceso aberto sen imposición de taxas ás/aos autoras/é nin ás/aos lectoras/es (modalidade «acceso aberto diamante»), especialmente en plataformas de lexitimada calidade, como é o caso de Open Research Europe ou outras plataformas impulsadas por outras axencias de financiamento.
En ningún caso, a publicación en revistas de acceso aberto, gold, diamante ou en revistas híbridas exime o depósito das publicacións nun repositorio; aínda que, sendo a primeira vez que se inclúe este requisito, os comités asesores terán flexibilidade a este respecto.

** Recordamos que o depósito nun repositorio de acceso aberto é un requisito administrativo -en caso de incumprimento a ANECA requirirá subsanación da solicitude- unicamente para:

  • os artigos publicados con posterioridade á entrada en vigor da Lei 14/2011, de 1 de xuño, da Ciencia, Tecnoloxía e Innovación (02/12/2011).
  • calquera outro tipo de publicación científica (libro, capítulo de libro, patente...) posterior á entrada en vigor da Lei 17/2022, de 5 de setembro, de modificación da Lei 14/2011, da Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. (07/09/2022).

Recomendamos que o depósito se realice no repositorio institucional da USC, MINERVA, que ademais de dar visibilidade á produción científica da universidade, ten a vantaxe de que a biblioteca do seu centro ofrece o soporte necesario para subir os documentos.

(Ver O repositorio da USC: Minerva).

 Ver Recomendacións REBIUN: Sexenios e repositorios institucionais. 

Compartir datos, metodoloxías, programas de ordenador e modelos de aprendizaxe automático

Valorarase a publicación, sempre que sexa posible, de forma aberta e transparente dos datos de investigación, metodoloxías e programas de computador, a través de infraestruturas especializadas ou repositorios que cumpran con estándares de metadatos e conservación a longo prazo, facilitando a súa replicabilidade, reproducibilidade, accesibilidade, reutilización e perdurabilidade, así como o escrutinio científico.

No caso dos resultados de investigación, é relevante que o depósito e/ou publicación en aberto se realice en infraestruturas e/ou repositorios agregados ou de confianza, que garantan o cumprimento de estándares internacionais (por exemplo, Zenodo, GitHub ou calquera dos repositorios presentes en RECOLECTA).

Para unha adecuada descrición é necesario especificar os repositorios ou infraestruturas onde se atopan depositadas as achegas, así como o seu identificador único persistente (por exemplo, DOI, Handle, ARK, SWHID ou, en xeral, unha URI/URL única permanente).

Neste apartado poderanse utilizar evidencias das métricas de uso, lectura e reutilización, debidamente contextualizadas. Poden empregarse  os propios repositorios e plataformas onde se recollen as achegas como fontes para extraer estas métricas. 

Recoméndase:

  • ofrecer detalles sobre o nivel de cumprimento dos principios FAIR dos conxuntos de datos presentados (fáciles de atopar, accesibles, interoperables e reutilizables).
  • mencionar, no seu caso, a reutilización efectiva destes produtos por outros proxectos ou equipos de investigación.
  • consignar a data de inclusión da contribución nos respectivos repositorios ou infraestruturas para fomentar o rastrexo cronolóxico da súa difusión.
Para unha información máis detallada ver o apartado desta guía Conxuntos de datos de investigación.

Ciencia Aberta á Sociedade

Valoraranse as achegas froito da xeración de coñecemento realizada:

  • en colaboración e coa implicación activa da cidadanía en todo ou parte do proceso de investigación: ciencia cidadá, ciencia participativa, ciencia comunitaria, etc.,
  • e/ou en diálogo con outros sistemas e axentes sociais: administracións públicas, comunidades locais, colectivos, entidades, organizacións do terceiro sector, etc..

FERRAMENTAS RECOMENDADAS