Ir ao contido principal

Portal da Investigación USC

Que se pode facer no perfil

No seu perfil poderá:

 • Modificar datos persoais.
 • Calcular o impacto medio normalizado a partir das publicacións en Scopus.
 • Engadir novas publicacións. O/a autor/a pode enviar á biblioteca suxestións de novas publicacións que non están na súa páxina. Os datos serán revisados para validar, de ser o caso,a dita publicación.
 • Datos de Investigación. O/a autor/a pode subir arquivos sobre diferentes tipos de datos de investigación que complementan as súas publicacións.
 • Subir arquivos en distintos formatos, asociados ou non ás súas publicacións.
 • O investigador/a poderá ocultar rexistros da súa páxina de publicacións do portal. As publicacións seguirán no portal pero non serán visibles desde o perfil do investigador.
 • Obter indicios de calidade das súas publicacións.
 • Asociar publicacións a proxectos.
 • Descargar as súas publicacións en distintos formatos.
 • Descargar o CVN completo (certificado por Fecyt).
 • Os investigadores que sexan IP dun grupo poden descagar as publicacións do grupo.