Skip to Main Content

Portal da Investigación USC

Que se pode facer no perfil

No seu perfil poderá:

  • Modificar datos persoais.
  • Calcular o impacto medio normalizado a partir das publicacións en Scopus.
  • Engadir novas publicacións. O/a autor/a pode enviar á biblioteca suxestións de novas publicacións que non están na súa páxina. Os datos serán revisados para validar, de ser o caso,a dita publicación.
  • Datos de Investigación. O/a autor/a pode subir arquivos sobre diferentes tipos de datos de investigación que complementan as súas publicacións.
  • Subir arquivos en distintos formatos, asociados ou non ás súas publicacións.
  • O investigador/a poderá ocultar rexistros da súa páxina de publicacións do portal. As publicacións seguirán no portal pero non serán visibles desde o perfil do investigador.