Ir ao contido principal

Portal da Investigación USC

Contido do perfil

Información persoal e perfís de autor:

Na páxina do investigador, atoparemos toda a información do mesmo:

 • Nome
 • Categoría profesional
 • Departamento
 • Facultade
 • Área de coñecemento
 • Grupo de investigación
 • Identificadores e perfís de autor (ORCID, Scopus, ResearchID, autores galegos na USC, Dialnet, Google Scholar, RePEc ISNI, ResearchGate, Library os Congress, BNE, ImpactStory, Open Alex, Twitter, Instagram, LinkedIn...) 
 • Correo electrónico
 • Ligazón de acceso á tese de doutoramento

Perfil de investigador: portal de investigación

 

Ademáis, organizada en pestanas, atopamos a seguinte información:

Publicacións
Desde o perfil de investigador/a ofrécese un listado das súas publicacións por anos, coa posibilidade de filtrar por tipoloxía documental. De cada publicación ofrécense os datos descritivos, indicadores asociados, acceso ao documento e, de ser posible, ao texto completo. 

[Publicaciones investigadores: portal de investigac

Actualmente as publicacións incluidas no Portal extráense de Dialnet, Scopus e Web of Science, e inclúen  as referencias e os seus indicadores bibliométricos. 
As publicacións procedentes de Dialnet actualízanse a diario e as de Scopus semanalmente.

Incluénse os seguintes tipos de documentos, listado que poderá verse incrementado nun futuro:

 • Artigos científicos, recensións, etc. publicados en revistas indexadas
 • Libros
 • Capítulos de libros
 • Achegas a congresos publicadas
 • Teses de doutoramento
 • Patentes
 • Datos de investigación
 • Documentos de traballo
 • Informes
 • Artículos de datos (Data Papers)
 • Documentos de trabajo (Working Papers)
 • Informes (Reports)
 • Journal issue (exemplar da revista)
 • Entradas en enciclopedias (Dictionary entry)
 • Pósteres de Congresos

Neste momento, non se admiten os seguintes tipos de publicacións:

 • Resumos das achegas a congresos
 • Entrevistas
 • Aportacións en blogs ou plataformas dixitais
 • Congresos virtuais ou non publicados

O rexistro dunha publicación contén:

 • Datos da publicación, dos autores e a filiación.
 • Ligazóns e acceso ao texto completo. Ligazón ao DOI, Scopus, se procede desta base de datos, busca en Google Scholar e opcións de acceso aberto ao texto completo.

Publicación datos: Portal de Investigación

 • Indicadores da revista, resumo e referencias bibliográficas. Estes datos só son visibles identificándose previamente.
   

 

Colaboración:

Relación das persoas con que colabora, con indicación das publicacións realizadas en coautoría e as institucións ás que pertencen. Neste apartado só aparecen as colaboracións a través de publicacións.

colaboracións investigadores: portal de investigac

Teses:

Teses defendidas e dirixidas, procedentes da información incluida en Dialnet, así como participación en tribunais de teses.

Teses de investigadores: portal de investigación

Patentes:

No caso de que o investigador/a teña patentes asociadas, se amosan nunha pestana propia. As patentes proceden da base de datos Invenes da OEPM e abarca desde 1065 ata a actualidade.

Perfil investigador patentes

Proxectos:

No caso de que o investigador/a participe ou teña participado en proxectos de investigación, aparecen nunha pestana propia.

Perfil investigador proxectos

Indicadores:

Os Indicadores  só se amosarán se accedemos coas nosas claves ou dende a propia institución.

Podemos atopar indicadores de investigador/a, do documento e indicadores globais.

Indicadores asociados ao investigador/a:

 • Citas recibidas en Scopus
 • Citas recibidas en Dialnet Métricas
 • Citas recibidas en WOS
 • Citas recibidas en Google Scholar
 • Citas recibidas en Dimensions
 • Revistas nas que publica
 • Journal Impact Factor. JCR
 • SCImago Journal Rank. SJR (a partir de 1999)
 • Índice Dialnet de Revistas. IDR (a partir de 2016)
 • Clasificación Integrada de Revistas Científicas. CIRC  (a partir de 1974)
 • Journal Citation Indicator. JCI (desde 2017)
 • Journal Citation reports (a partir de 1997)
 • CiteScore

 

Perfil de investigador: indicadores asociados ao investigador

Indicadores do documento: Do mesmo xeito que na páxina do investigador, os indicadores do documento só se van visualizar se accedemos coas nosas claves ou desde a propia instutución.

Ao picar sobre o documento, móstranse:

 • Journal Citation Report
 • Journal Citation Indicator
 • CiteScore
 • SCImago Journal Rank
 • Índice Dialnet de Revistas
 • CIRC
 • Scopus CiteScore
 • Dimensions
 • Citas recibidas en Scopus
 • Citas recibidas en Web of Science
 • Citas recibidas en Dialnet Métricas
 • Citas recibidas en Dimensions
 • Citas recibidas en OpenCitations

Perfil investigador: indicadores do documento