Ir ao contido principal

Portal da Investigación USC

Asociar publicacións a proxectos

O autor/a pode indicar se as súas publicacións están vinculadas con algún proxecto incluido no Portal. Para facelo, o proxecto ten que estar cargado previamente mediante un ficheiro así como todos os membros. Deste xeito, cando o investigador/a está nunha publicación e elixe "relaciónao cun proxecto", o sistema só lle amosará nos que aparece él como membro e os que poidan coincidir por data.

 

Relacionar proxecto