Ir ao contido principal

Portal da Investigación USC

Editar o perfil

Pode acceder ao seu perfil dende a opción Identifícate que se atopa na parte superior dereita da páxina principal do portal.

Deberá seleccionar a opción Universidade de Santiago de Compostela no sistema RedIRIS e a continuación introducir os seus datos de identificación universitaria. O autor só poderá editar a súa páxina do Portal se o correo da súa páxina de autor coincide co correo institucional conectado a REDIris.