Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Acordos Transformativos

Presentación

Nesta guía descríbense os Acordos transformativos (AT) aos que poden acollerse ao persoal docente e investigador (PDI) da Universidade de Santiago de Compostela (USC) para publicar as súas investigacións en acceso aberto sen coste adicional

Que son?

Os AT forman parte dos cambios na Ciencia Aberta para desenvolver a investigación científica. Coñecidos como Ler e Publicar, supoñen un cambio no modelo de publicación e de acceso aos resultados da investigación, co obxectivo de fomentar o acceso aberto.

Son acordos entre as institucións e as editoriais académicas que inclúen conxuntamente a publicación de artigos de investigación en acceso aberto e a dispoñibilidade dos contidos dixitais. Dentro do custo de subscrición para ter acceso ao contido das revistas inclúese o custo dos gastos de procesamento dos artigos (APC: Article Processing Charge).

As condicións baixo as que se subscriben estes acordos son:

  • A súa transitoriedade, ata que a comunicación científica logre ser na súa totalidade de acceso aberto.
  • A súa neutralidade en relación os custos, para evitar dobre pago e deter o incremento dos custos de publicación.
  • Pasar de pagar pola subscrición a pagar por publicar en acceso aberto.
  • Facer públicos os termos e condicións do contrato subscrito para favorecer a transparencia.
  • Especificar con claridade aos autores/as as condicións ás que deben acollerse para poder publicar.
  • Asegurar o copyright das obras en mans do/a autor/a e non dos editores.

 

Para saber máis, a ESAC (Efficiency and Standards for Article Charges) mantén un rexistro no que se recollen os acordos transformativos a nivel internacional. 

 

Acordos vixentes

Na USC actualmente estén vixentes AT con varias editoriais. Os primeiros alcanzados foron os acordos con  Cambridge University Press (CUP) e  Oxford University  Press asinados a través do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG).

Con posterioridade, tamén a través do CISUG, a USC participa dos AT que a CRUE (Conferencia de Reitores das Universidades Españolas) e o CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) negociaron coas  editoriais ElsevierWileySpringer American Chemical Society (ACS)

Os termos e condicións fixados nos acordos con cada un destes editores son diferentes segundo os casos.