Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

ORCID

Modalidades

A incorporación de publicacións e traballos científicos pode facerse de forma manual ou de forma automática se están incluídos en bases de datos como Scopus ou Web of Science. ORCID tamén permite importar referencias bibliográficas a través de ficheiros BibTex (ficheiros exportados de Google Académico, Dialnet, ou xestores de referencias bibliográficas).

acceso menu obras

menu modalidades importación