Skip to Main Content

FAQs BUSC

Se o documento que necesito non o hai na BUSC, pode pedirse a outra biblioteca?

Si, utilizando o servizo de Préstamo interbibliotecario pódense pedir libros, artigos de revista o capítulos de libros.

Están excluídos do préstamo interbibliotecario:

  • os libros en soporte electrónico (pódense solicitar partes de libro -capítulos- pero non libros completos).
  • libros de uso en sala (nas mesmas condicións cós libros-e).

Quen pode utilizar o servizo de Préstamo interbibliotecario?

Calquera persoa pode utilizar este servizo, tendo en conta que pode estar suxeito ás tarifas aprobadas polo Consello Social da USC.

As persoas pertencentes á comunidade universitaria da USC poden beneficiarse da gratuidade deste servicio.

 

Hai que pagar algo por utilizar o servizo de PI?

O servizo de préstamo interbibliotecario é gratuíto para as persoas vencelladas á USC (alumnado, PDI e PAS). Os límites, prezos e excepcións para quen non pertenza á comunidade universitaria están aprobados polo Consello Social da USC e poden consultarse en tarifas.

Quen pode beneficiarse da gratuidade do servizo?

Toda a comunidade universitaria: PDI, PAS e alumnado da USC, coas seguintes limitacións:

  • 100 documentos máximo, por persoal docente e investigador e ano, incluíndo ao alumnado de doutoramento e máster
  • 25 documentos por membro do PAS e ano
  • 25 documentos por estudante de Grao e ano

A biblioteca asume o custo do servizo sempre que o importe non exceda de 100 € por petición para dixitalizacións, e 50 € por petición de préstamo de orixinais. De sobrepasar estes importes, farase cargo a persoa usuaria ou o departamento ao que pertenza.

Estes termos poden sufrir variacións, polo que se recomenda comprobar as tarifas vixentes no momento da solicitude.

Como solicito os documentos?

Pódese facer por tres medios:

Podo levar á casa os libros solicitados a través do PI?

Deberán consultarse na biblioteca, no espazo ou sala que se indique e durante o prazo de tempo que estableza a biblioteca prestataria.