Ir ao contido principal

Prepara o TFG/TFM

Estrutura

A modalidade de traballo que esixe cada titulación condiciona a estrutura e mesmo o tipo de estilo na redacción e presentación. 
Así, un TFG/TFM de creación artística (ao estudo histórico, literario, etc. engade a propia creación e materiais e método de realización) difire dun proxecto técnico de construción (que insire cláusulas de condicións, presuposto, catálogo de materiais, etc.) ou dun centrado nun estudo de caso do ámbito da educación.

Na normativa interna de cada centro para TFG/TFM, decidida pola comisión académica de cada grao/máster, sole indicarse a estrutura, extensión e formato de presentación.

Como norma xeral, ou no caso de non contar con indicacións expresas do profesorado titor, un TFG/TFM ten catro partes fundamentais, que poden ir desglosadas en subpartes, formando cada unha un capítulo independiente: introdución e presentación do tema, metodoloxía de estudo, análise e resultados e conclusión. 

 

Ademais debe conter: portada, resumo, palabras clave, índice de contidos e outros índices de materiais no caso de existiren: índice de táboas, imaxes, abreviaturas, acrónimos ou símbolos. 

Pode tamén engadirse anexos, que contribuirán a documentar o contido do TFG/TFM. Os dous últimos apartados mencionados adoitan paxinarse de forma independiente do contido principal.

Redacción e presentación

Todo traballo académico comeza pola  súa  planificación e culmina  coa súa comunicación. Dependendo do tipo de traballo de que se trate, a comunicación realizarase a través dunha presentación escrita, dunha exposición oral ou dunha publicación na web.

redacción é unha das fases máis complexas. Non abonda unha lectura comprensiva dos documentos fonte. Supón un esforzo de comprender unha realidade, relacionala con outros ámbitos, comparar opinións e sobre todo reflexionar e sintetizar todo iso, expresándoo coas nosas propias palabras: iso é crear novo coñecemento.

Son pautas apropiadas para unha redacción esitosa:

 • Empeza por facer esquemas e apartados que podes ir “enchendo”, creando un borrador de cada capítulo.
 • Emprega dicionarios, glosarios e dicionarios de sinónimos.
 • Usa correctores ortográficos e tradutores en liña.
 • Garda o traballo en soportes seguros ou directamente na nube.
 • Identifica as diferentes versións dun xeito lóxico e secuencial, de xeito que sexan doadas de identificar.
 • Moitas persoas recomendan empezar pola metodoloxía, deixando a introdución para o final, cando teñamos xa unha visión de conxunto. A última parte en redactarse adoita ser o resumo.

Na USC, o Servizo de Normalización Lingüística ofrece un modelo para Traballos de Fin de Grao e Master, onde se insiren todos os apartados do TFG/TFM. Propoñen recomendacións sobre como crear o índice de xeito automático, inserir imaxes, tipo e tamaño de letra a empregar, etc. e ofrecen servizo de tradución ao galego e corrección de documentos.

O TFG requirirán sempre da súa presentación e defensa pública (normalmente presencial) ante un tribunal. Esta parte do proceso pode valer ata un 20% da nota final. O tribunal avaliará a capacidade de concisión e claridade expositiva e a capacidade de resposta ás preguntas e comentarios que formulen. 

É habitual axudarse cunha presentación. Algunhas das ferramentas para crear presentacións son:

 • Aplicacións de escritorio, como Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress (multiplataforma) ou Keynote (para Apple).
 • Aplicacións na nube, como Prezi, Google Presentation (integrada en Google Drive).
 • A USC, a través de Microsoft Office 365, ofrece Microsoft Sway, unha ferramenta integrada á que temos acceso a través do correo institucional. 

Recoméndase comprobar previamente o nivel de compatibilidade de versións co ordenador que vaiamos empregar no momento da exposición. Tamén se precisaremos internet ou non ou dalgunha aplicación especial.

exposición, presentación, oral

Na web actual, as usuarias e usuarios ocupamos un papel máis activo: de simples consumidores de información e servizos pasamos a ser parte activa do desenvolvemento da web, ao producir e compartir todo tipo de contidos. No ámbito académico, o fluxo circular da información científica (busca de información – estudo e análise – xeración de novo coñecemento – publicación e difusión) é particularmente rápido e flexible no ámbito de internet. 

 • Podemos contribuír á difusión de novo coñecemento, publicando parte ou todo o TFG/TFM en medios de divulgación como blogs, wikis, ou outras canles encadradas nas redes sociais. Tamén existen revistas de divulgación que poden estar interesadas na difusión dos achados dun TFG/TFM.
 • Na difusión dun TFG/TFM   é preciso ter en conta as restricións de confidencialidade e privacidade de datos que poden afectar ao TFG/TFM. Tamén a normativa xeral relativa á protección de datos de carácter persoal e ás de propiedade intelectual e industrial. No caso de non estar afectado polas restricións mencionadas, a publicación en aberto, baixo unha licenza Creative Commons facilitará as condicións de uso. Aprende máis coas infografías de REBIUN sobre Dominio público Licenzas Creative Commons

 

Regulamento de matrícula ao que fixemos alusión ao principio desta guía, establece no artigo 12, o depósito dos TFG no repositorio Minerva (arquivo dixital da USC). A comisión académica dunha titulación determinada proporá o depósito dun TFG/TFM, baseándose na súa calidade, orixinalidade e interese e será o autor ou autora quen autorice o depósito.

Que un TFG/TFM esté en Minerva significa:

Máxima difusión e visibilidade: o repositorio aumenta a visibilidade dos documentos grazas aos protocolos que permiten que o seu contido sexa indizado polos grandes recolectores e motores de busca como Google académicoOaister e outros sistemas.

 • Visibilidade na Web fai máis doada a detección do plaxio e, polo tanto, aumenta a protección do autor fronte ao mesmo.
 • Maior impacto: debido á maior difusión, os seus traballos teñen máis oportunidades de ser citados e o impacto da súa investigación aumentará.
 • Persistencia: o repositorio proporciona unha dirección web permanente para os seus traballos polo que poderán ser citados con total fiabilidade.

 

Por último, o traballo ben feito ten premio!. Revisa as convocatorias de premios que convocan numerosos organismos e administracións.